Regulamin

Ogólne Warunki Umowy Najmu Sprzętu Gastronomicznego z dnia 01.07.2017 r.

§1 Zasady stosowania

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Najmy Sprzętu Gastronomicznego (zwane dalej OWU) obowiązują dla umów najmu sprzętu gastronomicznego (zwanego dalej Sprzętem) zawieranych przez „Złote Arkady” Marzanna Przerada (zwanej dalej Wynajmującym) z siedzibą w Częstochowie, ul. Boya-Żeleńskiego 12 i stanowią, za każdym razem, integralną część umowy najmu.
 2. Najemcą może być osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna.
 3. Jedynymi akceptowalnymi formami podpisania umowy, pod rygorem nieważności, są forma pisemna lub forma elektroniczna (dokument zeskanowy do formatu pdf z podpisem Najemcy).

§2 Oferta i cennik

 1. Sprzęt wypożyczany Najemcy jest zaprezentowany i opisany na stronie internetowej: www.wypozyczalnia-gastronomiczna.com.pl
 2. Ceny zaprezentowane na stornie internetowej www.wypozyczalnia-gastronomiczna.com.pl są cenami netto. Podana cena dotyczy wynajęcia Sprzętu maksymalnie do trzech dni (72 godziny) licząc od momentu odbioru z siedziby Wynajmującego lub dowozu do miejsca wskazanego przez Najemcę. Koszty związane z wynajęciem powyżej trzech dni będą ustalane indywidualnie.
 3. W sytuacji wyboru opcji dowozu Sprzętu przez Wynajmującego w miejsce wskazane przez Najemcę opłata będzie ustalana indywidualnie w zależności od odległości w kilometrach oraz  wagi wynajmowanego Sprzętu.
 4. Dopuszcza się jedynie dwie formy przekazania Sprzętu: odbiór osobisty w siedzibie Wynajmującego lub transport do miejsca wskazanego przez Najemcę za pośrednictwem środka transportu należącego do Wynajmującego. Nie dopuszcza się możliwości wysyłania Sprzętu poprzez kuriera.
 5. Do podanych w cenniku kwot związanych z wynajęciem Sprzętu oraz ewentualną dostawą doliczone będą odpowiednie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami prawa.

§3 Obowiązki Najemcy

 1. Najemca zobowiązuje się używać Sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w miejscu i terminie do tego wyznaczonym.
 2. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania środków ostrożności przekazywanych każdorazowo ustnie w momencie wydania Sprzętu.
 3. Najemca zobowiązuje się do zabezpieczenia Sprzętu przed: kradzieżą, uszkodzeniem lub jakimikolwiek innymi zagrożeniami od momentu jego pobrania z siedziby Wynajmującego lub dostawy do miejsca wskazanego przez Najemcę do momentu jego zwrotu do miejsca wskazanego przez Wynajmującego po wcześniejszych ustaleniach.
 4. Wydanie i odebranie Sprzętu odbywa się na podstawie protokołu odbioru/zdania Sprzętu podpisanego przez reprezentantów Wynajmującego i Najemcy.
 5. Zabrania się Najemcy podnajmowania Sprzętu osobom trzecim.

§4 Obowiązki Wynajmującego

 1. Wynajmujący zobowiązuje się przygotować i wydać Najemcy Sprzęt, w terminie i zgodnie ze złożonym zamówieniem lub dowieźć w miejsce wskazane przez Najemcę w przypadku opcji z dowozem.
 2. Wynajmujący gwarantuje terminowe przygotowanie Sprzętu, jeśli zamówienie zostanie złożone minimum 2 dni robocze przed planowanym terminem wydania.

§5 Warunki dostawy

 1. W przypadku wybrania przez Najemcę opcji wypożyczenia wraz z dostawą, Sprzęt zostanie dostarczony Najemcy we wskazane przez niego miejsce.
 2. Najemca zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dojazdu i wskazania miejsca które umożliwiają bezpieczny rozładunek oraz załadunek Sprzętu.
 3. Wynajmujący może doliczyć dodatkowe koszty logistyczne związane z załadunkiem bądź rozłożeniem Sprzętu.
 4. Odbiór Sprzętu może dokonać tylko najemca bądź osoba przez niego upoważniona.
 5. Najemca zobowiązuje się do sprawdzenia zgodności Sprzętu pod względem ich stanu i ilości w momencie trwania dostawy. Wszelkie późniejsze reklamacje nie zostaną uwzględnione.
 6. Warunki dostawy mogą zostać ustalane indywidualnie w zależności od miejsca i wielkości zamówienia.

§6 Zwrot sprzętu

 1. Najemca zobowiązuję się zwrócić sprzęt w stanie w jakim został wydany oraz spakowany.
 2. W przypadku zdania brudnego Sprzętu, Wynajmujący doliczy do faktury opłatę za czyszczenie w wysokości 30% wartości zamówienia.
 3. Najemca zobowiązany jest do spakowania Sprzętu w sposób w jaki został wydany i takiego, który nie spowoduje jego uszkodzenia w trakcie transportu.
 4. Za każdy dzień zwłoki od terminu ustalonego zwrotu Sprzętu, naliczane są opłaty zgodnie z cennikiem Wynajmującego.
 5. Wynajmujący odbiera i weryfikuje stan i ilość wypożyczonego Sprzętu na podstawie sporządzonego w dniu wydania protokołu. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych bądź uszkodzeń w Sprzęcie do faktury za usługę zostanie doliczona adekwatna opłata z cennika (zawartego w protokole wydania) Wynajmującego.

§7 Płatności

 1. Zapłata za usługę zgodną z zamówieniem Najemca musi dokonać najpóźniej w dniu odbioru sprzętu.
 2. Pozostałe opłaty wynikające z postanowień regulaminu, a które powstały w trakcie wykonywania usługi winne być dokonane w terminie zawartym na fakturze.
 3. Płatności realizowane w formie przelewu należy dokonać na konto bankowe nr 31 1910 1048 2511 2580 8212 0001 w Deutsche Bank.

§8 Odstąpienie od umowy i kary umowne

 1. Odstąpienie od umowy może nastąpić nie później niż na 10 dni przed planowaną dostawą bądź odbiorem sprzętu.
 2. Jeżeli umowa nie zostanie wypełniona przez którąkolwiek ze stron bez zastosowania warunku zawartego w §8 p.1 niniejszej umowy, zostanie naliczona kara na rzecz poszkodowanego w wysokości 50% wartości zamówienia.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania umowy z powodu działania sił wyższych takich jak np. powódź pożar, wypadki losowe. Strony ustalają możliwość polubownych rozwiązań i odstępstw od ustaleń wynikających z regulaminu.

§9 Stan Prawny przedmiotów najmu

 1. Sprzęt jest wyłączną własnością Wynajmującego i jest wolny od wszelkim zobowiązań i obciążeń.
 2. Najemca zobowiązany jest do zachowania wszelkiej staranności w sposobie użytkowania sprzętu i używania go tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, przez co biorąc go w użytkowanie staje się jedyną osobą odpowiedzialną za wszystkie szkody powstałe na wypożyczonym sprzęcie.
 3. Najemca może zawrzeć umowę ubezpieczenia sprzętu jednak pozostaje to w jego wyłącznym zakresie.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy najmu Sprzętu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami ogólnymi znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez Sąd za pozbawione mocy prawnej, to zostaje ono zastąpione przez odpowiedni przepis prawa obowiązującego, a pozostałe postanowienia Regulaminu nie tracą mocy.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z tytułu realizacji umowy najmu jest Sąd właściwy dla siedziby Strony pozwanej, chyba że Strony w umowie postanowiły inaczej.
 5. Strony ustalają że w pierwszej kolejności wszelkie spory będą się starać rozstrzygnąć polubownie między sobą a w przypadku braku porozumienia dopiero kierowały do właściwych organów.